Vesimpex | Beograd

Blog English
povratak

Ugovori o održavanju

Ugovori o održavanju korisniku obezbeđuju pravovremeno i potpuno preventivno održavanje opreme, kao i brzu i kvalitetnu podršku u slučaju kvarova opreme kroz interventno održavanje. Time se smanjuju troškovi eksploatacije i održavanja opreme, minimizuju zastoji i drugi povezani troškovi proizvodnje koji su prouzrokovani kvarovima i problemima na opremi.

Ugovor sadrži se detalje vezane za aktivnosti održavanja. Na taj način se jasno definiše okvir saradnje, nivo usluga i troškovi koje korisnik može da očekuje.

Vreme reakcije

Vreme za koje ekipa održavanja mora da se pojavi na lokaciji i pristupi otklanjanju kvara zavisi od izabranog modela saradnje i udaljenosti korisnika. Za ostvarivanje ugovorenog vremena reakcije na raspolaganju je dežurna ekipa servisera koji su dostupni na poseban mobilni broj.

 

Preventivno održavanje

Ugovor određuje paket preventivnog održavanja koji je korisnik izabrao, a time i kalendar i sadržaj intervencija za svaki element opreme koji je predmet ugovora. Takođe, utvrđuju se standardni protokoli preventivnog održavanja i dokumentacija koja ih prati.

Interventno održavanje

Za intervento održavanje, pored vremena reakcije, određuje se način komunikacije sa dežurnim serviserom. Troškovi interventnog održavanja opreme pod garancijom ne padaju na teret korisnika, a u ostalim slučajevima utrošak vremena i materijala, odnosno rezervnh delova se obračunava po unapred utvrđenim cenovnicima.

Rezervni delovi i materijal

Uz ugovor se definiše i cenovnik rezervnih delova i materijala, kao i komplet koji mora biti uvek na raspolaganju korisniku. Deo materijala i rezervnih delova se ne naplaćuje posebno ako je uračunat u neki od ugovorenih paketa preventivnog održavanja, gde se tretira kao normirani utrošak.

Obračun usluga

Usluge održavanja se plaćaju u mesečnim paušalnim ratama koje pokrivaju troškove dežurstava i raspoloživosti ekipe, uz uračunate troškove planiranih preventivnih aktivnosti održavanja. Troškovi interventnog održavanja se dodaju na ove iznose prema unapred utvrđenim cenovnicima, osim u slučaju da su intervencije izvršene na opremi koja je pod garancijom.

  Osoba za kontakt: 

Slobodan Kojić

slobodan.kojic@vesimpex.rs

063 33 09 73

info@vesimpex.rs